Согласно со нашата политика за квалитет на производи и услуги, ориентирани кон нашите корисници заради исполнување на нивните потреби желби и барања, Центарот за Ортотика и Протетика Славеј ад Скопје на 25.06.2014год. во Кичево отвори нов продажен центар.

   На овој начин ја остваруваме нашата цел да бидеме поблиску до нашите корисници, со давање на производи и услуги со висок квалитет кои континуирано се мерат, проценуваат и подобруваат во сообразност со важноста и одговорнста на истите.

СЛАВЕЈ а.д. Скопје