Натколени протези

Шифра

Производ

1101

Натколена дрвена протеза

1102

Натколена комбинирана протеза (дрво, метал, кожа)

1103

Натколена комбинирана протеза за дезартикулација на колк до кожно лежиште

1104

Натколена комбинирана протеза за дезартикулација на колено

1105

Натколена скелетна протеза за дезартикулација на колк со пластично лежиште

1106

Натколена скелетна протеза со пластично лежиште

1107

Натколена скелетна протеза за дезартикулација на колено

1108

Натколена скелетна геријатриска протеза со дрвено лежиште

1109

Натколена скелетна геријатриска протеза со пластично лежиште

1110

Натколена протеза со две стапала (кај скратување)

1111

Натколена имедијантна протеза

 

Потколени протези

Шифра

Производ

1201

Комбинирана потколена протеза (дрво, метал, кожа)

1202

Дрвена потколена протеза

1203

Пластична потколена протеза

1204

Шопартова потколена протеза

1205

Потколена скелетна протеза со пластично лежиште

1206

Потколена скелетна протеза со дрвено лежиште

1207

Потколена имедијантна протеза

 

Зглобни механизми

Шифра

Производ

1301

Слободен коленски зглоб

1302

Коленски зглоб со кочница

1303

Самокочечки коленски зглоб

1304

Геријатриски коленски зглоб

1305

Зглоб за дезартикулација на колено

1306

Надворешен потпорен коленски зглоб

1307

Зглоб за дезартикулација на колк за скелетна протеза

1308

Зглоб за колк (трохантер)

1309

Скочен зглоб за стапало тип „Грајзингер“

1310

Скочен зглоб за стапало тип „Нормгеленк“

1311

Скочен зглоб за стапало тип „Сач“

1312

Скочен зглоб за дрвено стапало

1313

Механички скочен зглоб

 

 

Стапала

Шифра

Производ

1401

Стапало тип “Грајзингер“ гумено

1402

Стапало тип “Нормгеленк“ гумено

1403

Стапало тип “Сач“ гумено

1404

Филц - дрво стапало

 

Суспензии и козметика

Шифра

Производ

1501

Вакум суспензија

1502

Кожна суспензија

1503

Козметска облога

1504

Бутен миндер

1505

Навлака за чкунка

 

Протези за горни екстремитети

Шифра

Производ

1601

Надлакотна работна пластична протеза

1602

Надлакотна естетска пластична протеза

1603

Подлакотна работна пластична протеза

1604

Подлакотна естетска пластична протеза

1605

Подлакотна кожна протеза

1606

Миоелектронска протеза

 

Зглобни механизми

Шифра

Производ

1701

Зглоб за дезартикулација на рамо

1702

Функционален лакатен зглоб

1703

Рачен зглоб

1704

Скелет за рачна протеза

 

Шаки

Шифра

Производ

1801

Филцана шака

1802

Гумена шака

1803

Механичка функционална шака

1804

Естетска ракавица

 

Суспензии

 

Шифра

Производ

 

1901

Кожна суспензија

 

1902

Вакум суспензија

 

Натколени апарати (ортози)

Шифра

Производ

2101

Натколени апарати со слободен или закочен зглоб во колено со узенгија вградена во чевел зглобови СЛАВЕЈ

2102

Натколени апарати со слободен или закочен коленски зглоб со метална сандала зглобови СЛАВЕЈ

2103

Натколен апарат со зглоб во колк, зглоб во колено со узенгија вградена во чевел зглобови СЛАВЕЈ

2104

Натколен апарат со зглоб во колк, зглоб во колено со метална сандала зглобови СЛАВЕЈ

2105

Натколен плстичен апарат со зглоб во колено и скочен зглоб

 

Потколени апарати (ортози)

Шифра

Производ

2301

Потколен потпорен апарат за растеретување на подколеница

2302

Потколен пластичен апарат (перенеус)

2303

Потколен апарат со одраничување на плантарна или дорзална флексија и скочен зглоб со приклучок на чевли

2304

Подколен апарат со скочен зглоб и метална сандала

2305

Подколен апарат од челична жица за ограничување на плантарна флексија

2306

Подколен кожен апарат за корекција на плантарна флексија

 

Ортози за горни екстремитети

Шифра

Производ

2401

Надлакотен корективен апарат со механизам за корекција во лакотен зглоб (редерсман)

2402

Пасивна надлакотна ортоза од пластична маса

2403

Пасивна подлакотна ортоза од пластична маса

2404

Радиалис апарат

 

Потколени апарати (ортози)

Шифра

Производ

2301

Потколен потпорен апарат за растеретување на подколеница

2302

Потколен пластичен апарат (перенеус)

2303

Потколен апарат со одраничување на плантарна или дорзална флексија и скочен зглоб со приклучок на чевли

2304

Подколен апарат со скочен зглоб и метална сандала

2305

Подколен апарат од челична жица за ограничување на плантарна флексија

2306

Подколен кожен апарат за корекција на плантарна флексија

 

 

Ортози зарбетен столб

Шифра

Производ

2501

Шансова кравата едноделна

2502

Шансова кравата дводелна

2504

Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип ЦБВ

2505

Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип ШЕНО

2506

Корсет за кифоза или сколиоза пластичен тип ТЛСО

2507

Корсет за кифоза или сколиоза пластичен француски

2508

Корсет за кифоза метален

2509

Еластичен корсет за кифоза

2510

Корсет платнен лумбален со фишбајни

2511

Корсет платнен лумбален со метални шини

2512

Минерва корсет

 

Корективни апарати

Шифра

Производ

2601

Корективни апарати за исчашени колкови по Хилгерајнер со механизам за подесување на абдукција и аддукција

2602

Корективен апарат за корекција на стапало по Денис-Браун

2603

Корективни апарати за исчашени колкови по Павлик

2604

Корективни гаѓички за корекција на абдукција на колковите по Вехер

2605

Атланта апарат за исчашени колкови за одење

2606

Твистеров апарат за корекција на абдукција и абдукција на долните екстремитети

2607

Натколен корективен апарат со метална сандала за корекција на варус или валгус на колено

2608

Корективен апарат за корекција за скочен зглоб (Редерсман)

2609

Натколена корективна лонгета за корекција контрактури во колено и скочен зглоб

2610

Потколена корективна лонгета за корекција на деформитети на стапало

 

Инвалидски колички

Шифра

Производ

3101

Универзална инвалидска количка со подвижен наслон и папучи кои се подесуваат - стандард

3102

Инвалидска собна количка – стандард

3104

Тоалетна инвалидска количка - стандард

3106

Инвалидска количка за церебрална парализа – стандард

3107

Електронска инвалидска количка

 

 

Додатоци за инвалидски колички

Шифра

Производ

3201

Адаптација на количка за во WC

3202

Ремен за фиксација на градите

3203

Ремен за фиксација на нозете

3204

Ремен за фиксација на глава

3205

Потпирач со прекршување

3206

Масичка за инвалидска количка

3207

Потпирач за глава

3208

Тапацирано седиште (перниче)

3209

Потпирач за листот на нозете

3210

Папучи за штелување

3211

Тврдо седиште

3213

Клин помеѓу нозете

3214

Анти декубитус перниче полнето со воздух или гел

3215

Перниче од полиуретан со мемориска пена обложено со текстил

 

Ортопедски чевли

Шифра

Производ

4105

Чевли кај скрадување на екстремитет од 6-10см

4106

Чевли кај скрадување на екстремитет над 10см

4107

Чевли со вградена узенгија за едно стапало

4108

Чевли со вградена узенгија за две стапала

4109

Ортопедски чевли по гипсан модел за специфични  деформации

4111

Ортопедски чевли кај працијални ампутации

4112

Чевли отворен фудбалски тип за протези

 

Штаки и бастуми

Шифра

Производ

7101

Троножен бастум

7102

Четвороножен бастум

7202

Метална штака подпазувна со подесување на висина Алуминиум

7203

Метална штака подлакотна со подесување на висината

 

 

Дубаци и одалки

Шифра

Производ

7302

Одалка со ракофат без тркала - СЛАВЕЈ

7303

Одалка со ракофат со 2 тркала

7304

Одалка со ракофат со 4 тркала

7305

Одалка со подлакатна потпора со 2 тркала

7306

Одалка со подлакатна потпора со 4 тркала

 

Помагала за бандажирање

Шифра

Производ

7401

Појас за спуштен стомак

7402

Појас за трудници

7403

Појас за папочна кила

7404

Појас за еднострана препонска кила

7405

Појас за двострана препонска кила

7406

Појас за еднострана или двострана кесна кила со суспензор

7407

Појас за спуштен стомак и препонска кила

7408

Суспензориум

7409

Појас со пружина за еднострана препонска кила

7410

Појас со пружина за двострана препонска кила

7411

Појас со пружина за еднострана или двострана кесна кила

7501

Вештачка дојка (силиконска)

 

Пелени (влошки)

Шифра

Производ

8210

Анатомски обликувани влошки за лесен и среден степен на инконтиненција со впивлива моќ од минимум 800 мл

8211

Анатомски обликувани влошки за тешка и мешана инконтиненција со впивлива моќ од мимимум 2300 мл

8212

Анатомски машки влошки за уринарна инконтиненција со впивлива моќ од мимимум 600 мл

8213

Високоперформантни анатомски пелени за лица до 40 кг или обем на колкови до 60цм, за тешка инконтиненција (уринарна и фецисна), со впивлива моќ до минимум 1300 мл

 

Високоперформантни анатомски ноќни пелени за инконтиненција (уринарна и фецесна), за лица над 40кг

82141

Со мала стандардна големина за обем на колкови 50-80цм и со впивлива моќ од минимум 1700 мл

82142

Со средна стандардна големина за обем на колкови 70-110цм и со впивлива моќ од минимум 2000мл

82143

Со голема стандардна големина за обем на колкови 100-150 цм и со вpивлива моќ од минимум 2300 мл

8109

Уринарен кондом