Медицински индикации:

Q65 (Q65.0-Q65.9) конгенитални деформации на колкот

при луксација на колк кај деца.Медицински индикации:

Q66 (Q66.0-Q66.9)конгенитални деформации на стaпало;

M21.0-M21.6 стекнати деформации на скочен зглоб и стaпало;

M21.8 други означени стекнати деформации на екстремитетите;

M21.9 стекната деформација на екстремитет, неозначено;

G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;

конгенитални аномалии на стaпало.Медицински индикации:

Индикационо подрачје - лечење деца поради дислокација на колк (исчашување);

Q65.0 L.C.C еднострана;

Q65.1 L.C.C. билатерална;

Q65 (Q65.0-Q65.9) конгенитални деформации на колкот.Медицински индикации:

Индикационо подрачје - кај дисплазија на колк - стабилизација на репониран колк - Q65.8;

Q65 (Q65.3-Q65.9) конгенитални деформации на колкот.Медицински индикации:

Индикационо подрачје - Legg - Calve - Perthes - ова болест (M91.1 Јувенилна остеохондроза на главата на фемурот) и кај дисплазија на колк - исчашување - Q65.0 L.C.C еднострана;

Q65.1 L.C.C. билатерална;

Q65 (Q65.0-Q65.9) конгенитални деформации на колкот.Медицински индикации:

G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;

G81 (G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82 (G82.0-G82.5)параплегија и тетраплегија;

G83.1 моноплгија на долен екстремитет;  

G83.9 паралитичен синдром неозначено;

M24.5 контрактура на зглоб;

M62.4 контрактура на мускул.Медицински индикации:

M21.0 стекната валгус деформација;

M21.1 стекната варус деформација;

Q74.1 конгенитална малформација на колено.Медицински индикации:

M36.2 хемофилична артропатија (D66-D68+);

M24.5 контрактура на зглоб;

M62.4 контрактура на мускул;

T93.2 секвели од фрактура на долен екстремитет;

T93.3 секвели од дислокација,шинување и истегнување на долен екстремитет;

T93.5 секвели од повреда на мускул и тетива на долен екстремитет.Медицински индикации:

M24.5 контрактура на зглоб;

M62.4 контрактура на мускул;

B91 секвели од полиомиелит;

G12 (G12.0-G12.9) спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;

G35 мултипла склероза;

G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;

G81 (G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82 (G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;

I69 (I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

G71 (G71.0-G71.9) примарни заболувања на мускулите.


Медицински индикации:

B91 секвели од полиомиелит;

M20.6 други стекнати деформитети на прстите на стапалата, неозначено;

M21.6 стекнати деформации на глуждот и стaпалото;

M24.5 контрактура на зглоб;

M62.4 контрактура на мускул;

Q66 (Q66.0-Q66.9) конгенитални деформации на стaпалото;

Q76.3 сколиоза поради хемивертебра или дефект во сегментацијата со сколиоза;

G12 (G12.0-G12.9)спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;

G35 мултипла склероза;

G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;

G81 (G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82 (G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;

I69 (I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

G71 (G71.0-G71.9) примарни заболувања на мускулите.


Медицински индикации:

- Рехабилитација после оперативен зафат и намалување на притисокот помеѓу два прста.Медицински индикации:

- Рехабилитација после оперативен зафат и намалување на притисокот помеѓу два прста.Медицински индикации:

- Рехабилитација после оперативен зафат и намалување на притисокот помеѓу два прста.Медицински индикации:

- Рехабилитација после оперативен зафат и намалување на притисокот помеѓу два прста.Медицински индикации:

- Рехабилитација после оперативен зафат и намалување на притисокот помеѓу два прста.Медицински индикации:

Q67.7 пектус каринатус (во период на раст).Медицински индикации:

- Рехабилитација после оперативен зафат и намалување на притисокот помеѓу два прста.Медицински индикации:

- Рехабилитација после оперативен зафат и намалување на притисокот помеѓу два прста.Медицински индикации:

- Рехабилитација после оперативен зафат и намалување на притисокот помеѓу два прста.