Медицински индикации:

B91 секвели од полиомиелит;

B94 секвели од други и неозначени паразитски болести;

G12 (G12.0-G12.9)спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;

G24 (G24.0-G24.2) дистонија;

G35 мултипла склероза;

G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;

G81 (G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82 (G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;

G83.1 моноплегија на долен екстремитет;

G83.3 моноплегија неозначено;

G83.9 паралитичен синдром, неозначено;

M84.10 псеудоартроза – не сраснување на фрактура;

M91.1 јувенилна остеохондроза на главата на фемурот;

I69 (I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

T93.2 секвели од фрактури на долен екстремитет, сите видови на млитава и спастична парализа, контрактури.


Медицински индикации:

B91 секвели од полиомиелит;

B94 секвели од други и неозначени паразитски болести;

G12 (G12.0-G12.9)спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;

G24 (G24.0-G24.2) дистонија;

G35 мултипла склероза;

G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;

G81 (G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82 (G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;

G83.1 моноплегија на долен екстремитет;

G83.3 моноплегија неозначено;

G83.9 паралитичен синдром, неозначено;

M84.10 псеудоартроза – не сраснување на фрактура;

M91.1 јувенилна остеохондроза на главата на фемурот;

I69 (I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

T93.2 секвели од фрактури на долен екстремитет, сите видови на млитава и спастична парализа, контрактури.Медицински индикации:

B91 секвели од полиомиелит;

B94 секвели од други и неозначени паразитски болести;

G12 (G12.0-G12.9)спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;

G24 (G24.0-G24.2) дистонија;

G35 мултипла склероза;

G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;

G81 (G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82 (G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;

G83.1 моноплегија на долен екстремитет;

G83.3 моноплегија неозначено;

G83.9 паралитичен синдром, неозначено;

M84.10 псеудоартроза – не сраснување на фрактура;

M91.1 јувенилна остеохондроза на главата на фемурот;

I69 (I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

T93.2 секвели од фрактури на долен екстремитет, сите видови на млитава и спастична парализа, контрактури;

(Q05.0- Q05.9) спина бифида.


Медицински индикации:

B91 секвели од полиомиелит;

B94 секвели од други и неозначени паразитски болести;

G12 (G12.0-G12.9)спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;

G24 (G24.0-G24.2) дистонија;

G35 мултипла склероза;

G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;

G81 (G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82 (G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;

G83.1 моноплегија на долен екстремитет;

G83.3 моноплегија неозначено;

G83.9 паралитичен синдром, неозначено;

M84.10 псеудоартроза – не сраснување на фрактура;

M91.1 јувенилна остеохондроза на главата на фемурот;

I69 (I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

T93.2 секвели од фрактури на долен екстремитет, сите видови на млитава и спастична парализа, контрактури;

Q05.7 лумбосакрална спина бифида.


Медицински индикации:

B91  секвели од полиомиелит;

G12 (G12.0-G12.9)спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;

G24 (G24.0-G24.2) дистонија;

G35 мултипла склероза;

G71.1 мускулна дистрофија;

G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;

G81 (G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82 (G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;

G83.1 моноплегија на долен екстремитет;

G83.3 моноплегија неозначено;

G83.9 паралитичен синдром,неозначено;

M84.10 псеудоартроза – не сраснување на фрактура;

M91.1 јувенилна остеохондроза на главата на фемурот;

I69 (I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

T93.2 секвели од фрактури на долен екстремитет, сите видови на млитава и спастична парализа, контрактури;

Q05.7 лумбосакрална спина бифида.


Медицински индикации:

B91  секвели од полиомиелит;

G12 (G12.0-G12.9)спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;

G24 (G24.0-G24.2) дистонија;

G35 мултипла склероза;

G71.1 мускулна дистрофија;

G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;

G81 (G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82 (G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;

G83.1 моноплегија на долен екстремитет;

G83.3 моноплегија неозначено;

G83.9 паралитичен синдром,неозначено;

M84.10 псеудоартроза – не сраснување на фрактура;

M91.1 јувенилна остеохондроза на главата на фемурот;

I69 (I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

T93.2 секвели од фрактури на долен екстремитет, сите видови на млитава и спастична парализа, контрактури;

Q05.7 лумбосакрална спина бифида.


Медицински индикации:

B91 секвели од полиомиелит;

G12 (G12.0-G12.9) спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;

G24 (G24.0-G24.2) дистонија;

G35 мултипла склероза;

G71.1 мускулна дистрофија;

G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;

G81 (G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82 (G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;

G83.1 моноплегија на долен екстремитет;

G83.3 моноплегија неозначено;

G83.9 паралитичен синдром,неозначено;

M84.10 псеудоартроза – не сраснување на фрактура;

M91.1 јувенилна остеохондроза на главата на фемурот;

I69(I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

T93.2 секвели од фрактури на долен екстремитет, сите видови на млитава и спастична парализа, контрактури;

Q05.7 лумбосакрална спина бифида.