Медицински индикации:

G82.1 спастична параплегија стара означена или од било која причина

M24.5 контрактура на зглоб;

M62.4 контрактура на мускул;

M75.0 perijartritis humeroscapularis и смрзнато рамо

S52.0 фрактура на горен крај на улна

S53.1 дислокација на лактот, неозначено

T92.1 секвели од фрактура на рака;

T92.5 секвели од повреда на мускул и тетива на горен екстремитет, конзервативнo или оперативно лечење на лезија на нерв или тетива.Медицински индикации:

G82.1 спастична параплегија стара означена или од било која причина

M24.5 контрактура на зглоб;

M62.4 контрактура на мускул;

M75.0 perijartritis humeroscapularis и смрзнато рамо

S52.0 фрактура на горен крај на улна

S53.1 дислокација на лактот, неозначено

T92.1 секвели од фрактура на рака;

T92.5 секвели од повреда на мускул и тетива на горен екстремитет, конзервативнo или оперативно лечење на лезија на нерв или тетива.


Медицински индикации:

G82.1 спастична параплегија стара означена или од било која причина;

S52.0 фрактура на горен крај на улна;

S53.1 дислокација на лактот, неозначено;

T92.1секвели од фрактура на рака;

T92.3 секвели од дислокација, шинување и истегнување на горен екстремитет;

T92.5 секвели од повреда на мускул и тетива на горен екстремитет ;

T92.9 секвели од други неозначени повреди на горен екстремитет, оперативни интервенции на рамо (отворена или артроскопска стабилизација, артропластика), скршеници на проксимален дел на надлактица, одземеност или по оперативни интервенции на рамо и надлактица.Медицински индикации:

G35 мултипла склероза;

G56.0 синдром на карпален тунел;

G56.1 други лезии на н.медианус;

G56.3 лезија на радијален нерв;

G63.2 дијабетична полинеуропатија;

G63.8 уремична невропатија;

G80 ( 80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;

G81 (G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82.3-G82.5 тетраплегија;

I69 (I69.)-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест:

M65.4 радиусен стилоиден тендосиновит;

M65.9 синовит и тендовагинит, неозначено;

M70 хронирачки крепитирачки синовит на шака и рачен зглоб;

M72.0 палмарна фасцијална фиброматоза Dupuytren;

P14.3 породилна повреда на брахиален плексус;

Q74.3 artrogripoza multiplex cong;

T92.1 секвели од фрактура на рака;

T92.2 секвели од фрактура на ниво на рачен зглоб и шака;

T92.3 секвели од дислокација, шинување и истегнување на горен екстремитет;

T92.5 секвели од повреда на мускул и тетива на горен екстремитет;

T92.9 секвели од други неозначени повреди на горен екстремитет, кај ревматиден артрит, одземеност од било која генеза.Медицински индикации:

G56.3 лезија на радијален нерв;

T95.3 секвели од изгореници, корозија и смрзнатици на долен екстремитет, кај ревматиден артрит, одземеност од било која генеза.Медицински индикации:

- Arthritis;

- Tendonitis;

- Замрзнато рамо;

- Посттрауматски повреди;

- Постопетативни состојби.Медински индикации:

- Arthritis;

- Tendonitis;

- Замрзнато рамо;

- Посттрауматски повреди;

- Постопетативни состојби.Медински индикации:

- Arthritis;

- Tendonitis;

- Замрзнато рамо;

- Посттрауматски повреди;

- Постопетативни состојби.Медицински индикации:

- Повреди на лакот;

- Arthritis;

- Tendonitis.Медицински индикации:

- Повреди на мускул и тетива;

- Epicondylitis.Медицински индикации:

- Arthritis;

- Tendonitis;

- Потрауматски повреди.Медицински индикации:

- Arthritis;

- Tendonitis;

- Потрауматски повреди.Медицински индикации:

- Arthritis;

- Tendonitis;

- Потрауматски повреди.Медицински индикации:

- Arthritis;

- Tendonitis;

- Потрауматски повреди.Медицински индикации:

- Лесни повреди на зглоб;

- Превенција и заштита за време на спорт и работа.Медицински индикации:

- De Quervain - синдром;

- Arthritis;

- Tendonitis.Медицински индикации:

- Пластична навлака при повреда на првата фаланга од прстот.


Медицински индикации:

- Имобилизација при повреди.


Медицински индикации:

- Имобилизација при повреди.
Медицински индикации:

- Имобилизација на рамо при повреди.Медицински индикации:

- Arthritis;

- Tendonitis;

- Замрзнато рамо;

- Посттрауматски повреди;

- Постопетативни состојби.Медицински индикации:

G82.1 спастична параплегија стара означена или од било која причина

M24.5 контрактура на зглоб;

M62.4 контрактура на мускул;

M75.0 perijartritis humeroscapularis и смрзнато рамо

S52.0 фрактура на горен крај на улна

S53.1 дислокација на лактот, неозначено

T92.1 секвели од фрактура на рака;

T92.5 секвели од повреда на мускул и тетива на горен екстремитет, конзервативнo или оперативно лечење на лезија на нерв или тетива.Медицински индикации:

- De Quervain - синдром;

- Arthritis;

- Tendonitis.Медицински индикации:

G35 мултипла склероза;

G56.0 синдром на карпален тунел;

G56.1 други лезии на н.медианус;

G56.3 лезија на радијален нерв;

G63.2 дијабетична полинеуропатија;

G63.8 уремична невропатија;

G80 ( 80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;

G81 (G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82.3-G82.5 тетраплегија;

I69 (I69.)-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест:

M65.4 радиусен стилоиден тендосиновит;

M65.9 синовит и тендовагинит, неозначено;

M70 хронирачки крепитирачки синовит на шака и рачен зглоб.
Медицински индикации:


M72.0 палмарна фасцијална фиброматоза Dupuytren;

P14.3 породилна повреда на брахиален плексус;

Q74.3 artrogripoza multiplex cong;

T92.2 секвели од фрактура на ниво на рачен зглоб и шака;

T92.3 секвели од дислокација, шинување и истегнување на горен екстремитет;

T92.5 секвели од повреда на мускул и тетива на горен екстремитет;

T92.9 секвели од други неозначени повреди на горен екстремитет, кај ревматиден артрит, одземеност од било која генеза.Медицински индикации:

- Повреди на рамо

- Arthritis;

- Tendonitis;

- Посттрауматски повреди;

- Постопетативни состојби;

- Замрзнато рамо.Медицински индикации:

- Лесни повреди на зглоб;

- Превенција и заштита за време на спорт и работа.Медицински индикации:

- Имобилизација на рамо кај повреди.


Медицински индикации:

- Имобилизација на рамо кај повреди;

- Постоперативни состојби;

- 30 степени абдукција.Медицински индикации:

- Arthritis;

- Tendonitis;

- Замрзнато рамо;

- Посттрауматски повреди;

- Постопетативни состојби;

- 45-60 степени абдукција.Медицински индикации:

- Arthritis;

- Tendonitis;

- Посттрауматски повреди;

- Постопетативни состојби;

- Замрзнато рамо.Медицински индикации:

G56.3 лезија на радијален нерв;

Т95.3 секвели од изгореници, корозија и срзнатици на горен екстремитет кај ревматиден артрит, одземеност од која било генеза.