Медицински индикации:


B91 секвели од полио;

G11.1 церебрална атаксија со ран почеток;

G57.2 лезија - парализа на н.перонеус;

G57.6 мортонова метатарзалгија – лезија на плантарен нерв;

G60.0 хередитарна невропатија Charcot-Marie Tooth;

G61.0 Guilaen-Barre-ов синдром - полиневропатија;

G81.9 алкохолна полиневропатија;

Q72.5 лонгитудинален редукциски дефект на тибиа;

Q72.6 лонгитудинален редукциски дефект на фибула;

Q72.9 редукциски дефект на долен екстремитет неозначено;

M76.4 тибијален колателарен бурзит – Stieda Pelegrini;

M76.6 ахилов тендинит - бурзит;

S86.0 повреда на ахилова тетива;

S93.0 дислокација на зглобот на глуҗдот;

S93.6 шинување и истегнување на неозначени делови на стапало;

Т93.2 секвели од фрактури на долен екстремитет;

T93.4 секвели од повреди на нерв на долен екстремитет сите состојби кои доведуваат до одземеност на н.перонеус од различна генеза.


Медицински индикации:


B91 секвели од полио;

G11.1 церебрална атаксија со ран почеток;

G12 (G12.0-G12.9) спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;

G57.2 лезија - парализа на н.перонеус;

G57.3 парализа на нервус перонеус;

G57.6 мортонова метатарзалгија – лезија на плантарен нерв;

G35 мултипла склероза;

G60 (G60.0-G60.8) хередитарна и идиопатска невропатија;

G61 (G61.0-G61.9) воспалителна полиневропатија;

G71 (G71.0-G71.9) примарни заболувања на мускулите;

G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;

G81 (G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82 (G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;

I69 (I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

M76.4 тибијален колателарен бурзит – Stieda Pelegrini;

M76.6 ахилов тендинит - бурзит;

S86.0 повреда на ахилова тетива;

S93.0 дислокација на зглобот на глуҗдот;

S93.6 шинување и истегнување на неозначени делови на стапало;

T93.4 секвели од повреди на нерв на долен екстремитет сите состојби кои доведуваат до одземеност на н.перонеус од различна генеза.Медицински индикации:

B91 секвели од полио;

G11.1 церебрална атаксија со ран почеток;

G12 (G12.0-G12.9) спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;

G57.2 лезија - парализа на н.перонеус;

G57.3 парализа на нервус перонеус;

G57.6 мортонова метатарзалгија – лезија на плантарен нерв;

G35 мултипла склероза;

G60 (G60.0-G60.8) хередитарна и идиопатска невропатија;

G61 (G61.0-G61.9) воспалителна полиневропатија;

G71 (G71.0-G71.9) примарни заболувања на мускулите;

G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;

G81 (G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82 (G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;

I69 (I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

M76.4 тибијален колателарен бурзит – Stieda Pelegrini;

M76.6 ахилов тендинит - бурзит;

S86.0 повреда на ахилова тетива;

S93.0 дислокација на зглобот на глуҗдот;

S93.6 шинување и истегнување на неозначени делови на стапало;

T93.4 секвели од повреди на нерв на долен екстремитет сите состојби кои доведуваат до одземеност на н.перонеус од различна генеза.


Медицински индикации:

B91 секвели од полио;

G11.1 церебрална атаксија со ран почеток;

G12 (G12.0-G12.9) спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;

G57.2 лезија - парализа на н.перонеус;

G57.3 парализа на нервус перонеус;

G57.6 мортонова метатарзалгија – лезија на плантарен нерв;

G35 мултипла склероза;

G60 (G60.0-G60.8) хередитарна и идиопатска невропатија;

G61 (G61.0-G61.9) воспалителна полиневропатија;

G71 (G71.0-G71.9) примарни заболувања на мускулите;

G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;

G81 (G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82 (G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;

I69 (I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

M76.4 тибијален колателарен бурзит – Stieda Pelegrini;

M76.6 ахилов тендинит - бурзит;

S86.0 повреда на ахилова тетива;

S93.0 дислокација на зглобот на глуҗдот;

S93.6 шинување и истегнување на неозначени делови на стапало;

T93.4 секвели од повреди на нерв на долен екстремитет сите состојби на одземеност на стапало, хроничен нестабилен скочен зглоб, псеудоартрози и конгенитални мани.Медицински индикации:

- II степен повреди на скочниот зглоб;

- Стабилни фрактури fibula, talus, calcaneus и medical malleous;

- По хируршки интервенции на лигаментите и меките ткива;

- Повреди на предниот и средниот дел на стапалото.


Медицински индикации:


B91 секвели од полио;

G11.1 церебрална атаксија со ран почеток;

G12 (G12.0-G12.9) спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;

G57.2 лезија - парализа на н.перонеус;

G57.3 парализа на нервус перонеус;

G57.6 мортонова метатарзалгија – лезија на плантарен нерв;

G35 мултипла склероза;

G60 (G60.0-G60.8) хередитарна и идиопатска невропатија;

G61 (G61.0-G61.9) воспалителна полиневропатија;

G71 (G71.0-G71.9) примарни заболувања на мускулите;

G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;

G81 (G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82 (G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;

I69 (I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

M76.4 тибијален колателарен бурзит – Stieda Pelegrini;

M76.6 ахилов тендинит - бурзит;

S86.0 повреда на ахилова тетива;

S93.0 дислокација на зглобот на глуҗдот;

S93.6 шинување и истегнување на неозначени делови на стапало;

T93.4 секвели од повреди на нерв на долен екстремитет сите состојби на одземеност на стапало, хроничен нестабилен скочен зглоб, псеудоартрози и конгенитални мани.Медицински индикации:


B91 секвели од полио;

G11.1 церебрална атаксија со ран почеток;

G12 (G12.0-G12.9) спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;

G57.2 лезија - парализа на н.перонеус;

G57.3 парализа на нервус перонеус;

G57.6 мортонова метатарзалгија – лезија на плантарен нерв;

G35 мултипла склероза;

G60 (G60.0-G60.8) хередитарна и идиопатска невропатија;

G61 (G61.0-G61.9) воспалителна полиневропатија;

G71 (G71.0-G71.9) примарни заболувања на мускулите;

G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;

G81 (G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82 (G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;

I69 (I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

M76.4 тибијален колателарен бурзит – Stieda Pelegrini;

M76.6 ахилов тендинит - бурзит;

S86.0 повреда на ахилова тетива;

S93.0 дислокација на зглобот на глуҗдот;

S93.6 шинување и истегнување на неозначени делови на стапало;

T93.4 секвели од повреди на нерв на долен екстремитет сите состојби на одземеност на стапало, хроничен нестабилен скочен зглоб, псеудоартрози и конгенитални мани.Медицински индикации:


B91 секвели од полио;

G11.1 церебрална атаксија со ран почеток;

G12 (G12.0-G12.9) спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;

G57.2 лезија - парализа на н.перонеус;

G57.3 парализа на нервус перонеус;

G57.6 мортонова метатарзалгија – лезија на плантарен нерв;

G35 мултипла склероза;

G60 (G60.0-G60.8) хередитарна и идиопатска невропатија;

G61 (G61.0-G61.9) воспалителна полиневропатија;

G71 (G71.0-G71.9) примарни заболувања на мускулите;

G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;

G81 (G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82 (G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;

I69 (I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

M76.4 тибијален колателарен бурзит – Stieda Pelegrini;

M76.6 ахилов тендинит - бурзит;

S86.0 повреда на ахилова тетива;

S93.0 дислокација на зглобот на глуҗдот;

S93.6 шинување и истегнување на неозначени делови на стапало;

T93.4 секвели од повреди на нерв на долен екстремитет сите состојби на одземеност на стапало, хроничен нестабилен скочен зглоб, псеудоартрози и конгенитални мани.Медицински индикации:


B91 секвели од полио;

G11.1 церебрална атаксија со ран почеток;

G12 (G12.0-G12.9) спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;

G57.2 лезија - парализа на н.перонеус;

G57.3 парализа на нервус перонеус;

G57.6 мортонова метатарзалгија – лезија на плантарен нерв;

G35 мултипла склероза;

G60 (G60.0-G60.8) хередитарна и идиопатска невропатија;

G61 (G61.0-G61.9) воспалителна полиневропатија;

G71 (G71.0-G71.9) примарни заболувања на мускулите;

G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;

G81 (G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82 (G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;

I69 (I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

M76.4 тибијален колателарен бурзит – Stieda Pelegrini;

M76.6 ахилов тендинит - бурзит;

S86.0 повреда на ахилова тетива;

S93.0 дислокација на зглобот на глуҗдот;

S93.6 шинување и истегнување на неозначени делови на стапало;

T93.4 секвели од повреди на нерв на долен екстремитет сите состојби на одземеност на стапало, хроничен нестабилен скочен зглоб, псеудоартрози и конгенитални мани.Медицински индикации:

- Повреди на скочен зглоб;

- Руптури;

- Дислокација;

- Рехабилитација;

- Превенција;

- Опоравување.Медицински индикации:

- Повреди на скочен зглоб;

- Руптури;

- Дислокација;

- Рехабилитација;

- Превенција;

- Опоравување.Медицински индикации:

- Повреди на скочен зглоб;

- Руптури;

- Дислокација;

- Рехабилитација;

- Превенција;

- Опоравување.Медицински индикации:

- Посттрауматски состојби;

- Руптури;

- Фрактури;

- Постоперативна имобилизација;

- Рехабилитација.Медицински индикации:

- Повреди на скочен зглоб;

- Руптури;

- Дислокација;

- Рехабилитација;

- Превенција;

- Опоравување.Медицински индикации:


B91 секвели од полио;

G11.1 церебрална атаксија со ран почеток;

G12 (G12.0-G12.9) спинална мускулна атрофија и сродни синдроми;

G57.2 лезија - парализа на н.перонеус;

G57.3 парализа на нервус перонеус;

G57.6 мортонова метатарзалгија – лезија на плантарен нерв;

G60 (G60.0-G60.8) хередитарна и идиопатска невропатија;

G61 (G61.0-G61.9) воспалителна полиневропатија;

G71 (G71.0-G71.9) примарни заболувања на мускулите;

G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;

G81 (G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82 (G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;

I69 (I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

M76.4 тибијален колателарен бурзит – Stieda Pelegrini;

M76.6 ахилов тендинит - бурзит;

S86.0 повреда на ахилова тетива;

S93.0 дислокација на зглобот на глуҗдот;

S93.6 шинување и истегнување на неозначени делови на стапало;

T93.4 секвели од повреди на нерв на долен екстремитет сите состојби на одземеност на стапало, хроничен нестабилен скочен зглоб, псеудоартрози и конгенитални мани.Медицински индикации:

- Повреди на скочен зглоб;

- Руптури;

- Дислокација;

- Рехабилитација;

- Превенција;

- Опоравување.Медицински индикации:

- Повреди на скочен зглоб;

- Руптури;

- Дислокација;

- Рехабилитација;

- Превенција;

- Опоравување.