Медицински индикации:

M20.1 hallux valgus;

M21.4 стекнат пес планус;  

M21.6 стекнати деформации на глуждот и стaпалото;

M21.7 стекната нееднаква должина на екстремитетот (ногата);

G57.5 синдром на тарзален тунел;

G57.6 мортонова метатарзалгија – лезија на плантарен нерв;

G60.0 хередитарна невропатија Charcot – Marie Tooth;

G61.0 Guilaen – Barre-ов синдром – полинеуропатија;

G63.2 дијабетична полинеуропатија;

Q66.5 конгенитален пес планус.


Медицински индикации:

M21.4 стекнат пес планус;  

M21.6 стекнати деформации на глуждот и стaпалото;

Q66.5 конгенитален пес планус.Медицински индикации:

М77.3 калкар на калканеус.Медицински индикации:

M21 (М21.0; M21.1; М21.5; М21.6) стекнати деформации на стaпалото;

Q66 (Q66.0-Q66.9) конгенитални деформации на стапалото;  

G35 мултипла склероза;   

G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;

G81 хемиплегија;

G82 параплегија.Медицински индикации:

M21.7 нееднаква должина на екстремитет -стекната;

Q72.8 конгенитално скратување на долен екстремитет.Медицински индикации:

M77.3 калкар на калканеус.Медицински индикации:

M77.3 калкар на калканеус.Медицински индикации:

M77.3 калкар на калканеус.Медицински индикации:

M21.4 стекнат пес планус;

М21.6 стекнати деформации на глуждот и стапалото;

Q66.5 конгенитален пес плантус.Медицински индикации:

M21.4 стекнат пес планус;

М21.6 стекнати деформации на глуждот и стапалото;

Q66.5 конгенитален пес плантус.Медицински индикации:

M77.3 калкар на калканеус.Медицински индикации:

M21.4 стекнат пес планус;

М21.6 стекнати деформации на глуждот и стапалото;

Q66.5 конгенитален пес плантус.Медицински индикации:

M21.4 стекнат пес планус;

М21.6 стекнати деформации на глуждот и стапалото;

Q66.5 конгенитален пес плантус.Медицински индикации:

M21.4 стекнат пес планус;

М21.6 стекнати деформации на глуждот и стапалото;

Q66.5 конгенитален пес плантус.Медицински индикации:

M21.4 стекнат пес планус;

М21.6 стекнати деформации на глуждот и стапалото;

Q66.5 конгенитален пес плантус.Медицински индикации:

M21.4 стекнат пес планус;

М21.6 стекнати деформации на глуждот и стапалото;

Q66.5 конгенитален пес плантус.Медицински индикации:

M77.3 калкар на калканеус.Медицински индикации:

M77.3 калкар на калканеус.Медицински индикации:

M21.4 стекнат пес планус.  
Медицински индикации:

M21.4 стекнат пес планус;  

M21.6 стекнати деформации на глуждот и стaпалото.Медицински индикации:

M21.4 стекнат пес планус;  

M21.6 стекнати деформации на глуждот и стaпалото;

Q66.5 конгенитален пес планус.Медицински индикации:

M21.4 стекнат пес планус;  

M21.6 стекнати деформации на глуждот и стaпалото;

Q66.5 конгенитален пес планус.Медицински индикации:

M21.4 стекнат пес планус;  

M21.6 стекнати деформации на глуждот и стaпалото;

Q66.5 конгенитален пес планус.