Медицински индикации:  

B91 секвели од Poliomy litis ant. acuta POLIO;

G63.2 дијабетична полинеуропатија;

G71.1 мускулна дистрофија;

G80.0 инфантилна спастична церебрална парализа;

G81.9 хемиплегија (не инфантилна) стара неозначена или од било што;

I83.0 варикозни вени на нозете со улкус;

M21 (M21.1; M21.2; M21.3; M21.5; M21.6) стекнати деформации на екстремитетите;

Q66 (Q66.0-Q66.9) конгенитални деформации на стaпалото.


Медицински индикации:  

B91 секвели од Poliomy litis ant. acuta POLIO;

G63.2 дијабетична полинеуропатија;

G71.1 мускулна дистрофија;

G80.0 инфантилна спастична церебрална парализа;

G81.9 хемиплегија (не инфантилна) стара неозначена или од било што;

I83.0 варикозни вени на нозете со улкус;

M21 (M21.1; M21.2; M21.3; M21.5; M21.6) стекнати деформации на екстремитетите;

Q66 (Q66.0-Q66.9) конгенитални деформации на стaпалото.Медицински индикации:  

M21.7 нееднаква должина на екстремитет - стекната;

Q72.8 конгенитално скратување на долен екстремитет.Медицински индикации:  

M21.7 нееднаква должина на екстремитет - стекната;

Q72.8 конгенитално скратување на долен екстремитет.Медицински индикации:  

M21.7 нееднаква должина на екстремитет - стекната;

Q72.8 конгенитално скратување на долен екстремитет.Медицински индикации:

- Чевлите се индицирани во случаите каде што се индицирани натколен или потколен апарат со узенгија.Медицински индикации:

M21 (M21.1; M21.2; M21.5; M21.6) стекнати деформации на стaпалото;

Q66 (Q66.0-Q66.9) конгенитални деформации на стaпалото;

B91 секвели од полио;

M06 (M06.0-M06.9) ревматоиден артрит;

М08 (М08.0-М08.9) јувенилен артрит;

G35 мултипла склероза;

I69 (I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;

G81 (G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82 (G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;

G71 (G71.0-G71.9) примарни заболувања на мускулите.


Медицински индикации:

M21 (M21.1; M21.2; M21.5; M21.6) стекнати деформации на стaпалото;

Q66 (Q66.0-Q66.9) конгенитални деформации на стaпалото;

B91 секвели од полио;

M06 (M06.0-M06.9)ревматоиден артрит;

М08 (М08.0-М08.9) јувенилен артрит;

G35 мултипла склероза;

I69 (I69.0-I69.8) секвели од цереброваскуларна болест;

G80 (G80.0-G80.9) инфантилна церебрална парализа;

G81 (G81.0-G81.9) хемиплегија;

G82 (G82.0-G82.5) параплегија и тетраплегија;

G71 (G71.0-G71.9) примарни заболувања на мускулите.


Медицински индикации:

S80.1 контузија на колено

S98.0 трауматска ампутација на ниво на глуҗд и стaпало;

S98.1 трауматска ампутација на 1 прст на нога;

S98.2 трауматска ампутација на 2 и повеќе прста;

Z89.4 стекнат недостиг на стaпало;

Z89.8 стекнат недостиг на раце или нозе на било кое ниво;

Q72.3 конгенитално отсуство на стопало и прсти;

T93.6 секвели од смачкување и ампутација трауматска на нога;

T95.3 секвели од изгореници, корозија и смрзнатици на долен екстремитет.


Медицински индикации:

Z89.6 стекнат недостиг на нога над колено;

Z89.7 стекнат недостиг на двата долни екстремитети;                                                                         

Z89.9 стекнат недостиг на екстремитет неозначено;                                                       

Q72.0 конгенитално отсуство на долен екстремитети(и).