Медицински индикации:

Хернии (K40-K46).Медицински индикации:

Хернии (K40-K46).Медицински индикации:

Хернии (K40-K46).Медицински индикации:

Хернии (K40-K46).Медицински индикации:

Хернии (K40-K46).Медицински индикации:

Хернии (K40-K46).Медицински индикации:

Хернии (K40-K46).Медицински индикации:

Хернии (K40-K46).Медицински индикации:

Хернии (K40-K46).Медицински индикации:

Хернии (K40-K46).Медицински индикации:

- Умбиликална хернија (К42.0-К42.9).Медицински индикации:

Умбиликална хернија (К42.0-К42.9).Медицински индикации:

Умбиликална хернија (К42.0-К42.9).Медицински индикации:

- Ингвинална хернија (К40.0-К40.9).Медицински индикации:

- Ингвинална хернија (К40.0-К40.9).Медицински индикации:

- Ингвинална хернија (К40.0-К40.9).Медицински индикации:

- Хернии (К40-К46).Медицински индикации:

- Хернии (К40-К46).Медицински индикации:

- Хернии (К40-К46).Медицински индикации:

- Ингвинална хернија (К40.0-К40.9).Медицински индикации:

Z90.1 Стекнат недостиг на дојка;

Q83.0 Конгенитално отсуство на дојката со отсутна брадавица;

C 50 Малигна неоплазма на дојка.Памучен градник со избор за лева или десна силиконска дојка.


Медицински индикации:

- Повреди на лице;

- Постоперативни состојби;


Осигуреното лице правото на вакво помагало го остварува со приложување на специјалистички извештај од лекар, кој не смее да биде постар од 6 месеци, за влошки и пелени, при секоја заверка на потврдата од страна на фондот за здравствено осигурување на Р. Македонија. Уринарна или фецесна инконтиненција како последица на следниве медицински индикации (шифри / дијагноза):

Q.05 спина бифида;

Q.01 менингомиелоцела;

F.00 - F.09 F.20 - F29 F.72 и F73;

G.35 мултипла склероза

G.80 инфантилна церебрална парализа;

G.81 хемиплегија;

G.82 параплегија и тетраплегија;

R32 неозначена уринарна инконтиненција (се однесува само на осигурено лице со инконтиненција која не може хирушки да се реши, а е неподвижно, но може и/или неможе да седи и се движи со помош на инвалидска количка).