Медицински индикации:

- Инфантилна церебрална парализа G80 (G80.0-G80.9);

- Примарни заболувања на мускулите G71 (G71.0-G71.9);

- Хемиплегија G81 (G81.0-G81.9);

- Параплегија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5);

- Хередитерна атаксија G11;

- Спинална мускулна атрофија и срoдни синдроми G12;

- Мултипла склероза G35.Медицински индикации:

- Секвели од повреди на долен екстремитет Т93 (Т93.0-Т93.9);

- Стекнат недостиг на долен екстремитет (Z89.4-Z89.6);

- Присуство на ортопедски зглоб имплантант на долен екстремитет Z96.6;

- Редукциски дефекти на долен екстремитет Q72 (Q72.0-Q72.1);

- Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (G10-G13);

- Екстрапирмидални заболувања и заболувања на движењето (G20-G26);

- Други дегенеративни болести на нервниот систем (G30-G32);

- Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем (G35-G37);

- Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64);

- Болести на мионевралната спојака на мускул (G71-G72);  

- Церебрална парализа G80;

- Хемиплегија G81 (G81.0-G81.9);

- Параплегија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5);

- Секвели од цереброваскуларна болест I69 (I69.0-I69.8);

- Воспалителни полиартропатии (M05 ; M06; M07; M08 ; M10);

- Полиартроза неозначено M15.9;

- Системски заболувања на сврзното ткиво (M30-M36);

- Секвели од полиомиелит B91.


Медицински индикации:

- Секвели од повреди на долен екстремитет Т93 (Т93.0-Т93.9);

- Стекнат недостиг на долен екстремитет (Z89.4-Z89.6);

- Присуство на ортопедски зглоб имплантант на долен екстремитет Z96.6;

- Редукциски дефекти на долен екстремитет Q72 (Q72.0-Q72.1);

- Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (G10-G13);

- Екстрапирмидални заболувања и заболувања на движењето (G20-G26);

- Други дегенеративни болести на нервниот систем (G30-G32);

- Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем (G35-G37);

- Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64);

- Болести на мионевралната спојака на мускул (G71-G72);  

- Церебрална парализа G80;

- Хемиплегија G81 (G81.0-G81.9);

- Параплегија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5);

- Секвели од цереброваскуларна болест I69 (I69.0-I69.8);

- Воспалителни полиартропатии (M05 ; M06; M07; M08 ; M10);

- Полиартроза неозначено M15.9;

- Системски заболувања на сврзното ткиво (M30-M36);

- Секвели од полиомиелит B91.


Медицински индикации:

- Секвели од повреди на долен екстремитет Т93 (Т93.0-Т93.9);

- Стекнат недостиг на долен екстремитет (Z89.4-Z89.6);

- Присуство на ортопедски зглоб имплантант на долен екстремитет Z96.6;

- Редукциски дефекти на долен екстремитет Q72 (Q72.0-Q72.1);

- Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (G10-G13);

- Екстрапирмидални заболувања и заболувања на движењето (G20-G26);

- Други дегенеративни болести на нервниот систем (G30-G32);

- Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем (G35-G37);

- Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64);

- Болести на мионевралната спојака на мускул (G71-G72);  

- Церебрална парализа G80;

- Хемиплегија G81 (G81.0-G81.9);

- Параплегија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5);

- Секвели од цереброваскуларна болест I69 (I69.0-I69.8); ;

- Воспалителни полиартропатии (M05 ; M06; M07; M08 ; M10);

- Полиартроза неозначено M15.9;

- Системски заболувања на сврзното ткиво (M30-M36);

- Секвели од полиомиелит B91;

- Кај пациенти кои со рацете неможат да ја подигаат одалката при одење.Медицински индикации:

- Секвели од повреди на долен екстремитет Т93 (Т93.0-Т93.9);

- Стекнат недостиг на долен екстремитет (Z89.4-Z89.6);

- Присуство на ортопедски зглоб имплантант на долен екстремитет Z96.6;

- Редукциски дефекти на долен екстремитет Q72 (Q72.0-Q72.1);

- Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (G10-G13);

- Екстрапирмидални заболувања и заболувања на движењето (G20-G26);

- Други дегенеративни болести на нервниот систем (G30-G32);

- Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем (G35-G37);

- Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64);

- Болести на мионевралната спојака на мускул (G71-G72);  

- Церебрална парализа G80;

- Хемиплегија G81 (G81.0-G81.9);

- Параплегија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5);

- Секвели од цереброваскуларна болест I69 (I69.0-I69.8); ;

- Воспалителни полиартропатии (M05 ; M06; M07; M08 ; M10);

- Полиартроза неозначено M15.9;

- Системски заболувања на сврзното ткиво (M30-M36);

- Секвели од полиомиелит B91;

- Кај пациенти кои со рацете неможат да ја подигаат одалката при одење.Медицински индикации:

- Системски атрофии што примарно го зафаќаат централниот нервен систем (G10-G13);

- Екстрапирмидални заболувања и заболувања на движењето (G20-G26);

- Демиелинизирачки болести на централниот нервен систем (G35-G37);

- Полиневропатии и други заболувања на периферен нервен систем (G60-G64);

- Болести на мионевралната спојака на мускул (G71-G72);  

- Церебрална парализа G80;

- Хемиплегија G81 (G81.0-G81.9);

- Параплегија и тетраплегија G82 (G82.0-G82.5) ;

- Системски заболувања на сврзното ткиво (M30-M36);

- Секвели од полиомиелит B91.