Со цел покривање на пазарот и приближување на компанијата кон пациентите склучени се повеќе договори за     соработка и подигнување на квалитетот на услугите меѓу кои се: 

     - Фонд на здравствено осигурување на Република Македонија; www.fzo.org.mk 
     - Национален сојуз на лицата со телесен инвалидитет на Република Македонија; www.mobilnost.mk      
     - Здружение на физијатри на Република Македонија; www.fizijatri.org.mk    
     - Macedonian association of orthopaedics and traumatology; www.maot.org.mk 

     - Здружение на физиотерапевти на Република Македонија; www.fizioterapevt.org.mk/    

     - Лекарска комора на Република Македонија; www.lkm.org.mk   
     - Otto Bock Adria; www.ottobock.hr     
     - Sports Medicine supports, Medical Rehabilitation Products Manufacturer - Special Protectorswww.sp-supports.com        
  
   - Comfort Orthopedic Co. Ltd.; www.comfort.com.tw  
     - Morsa Medical Orthopedi; www.morsa.com.tr     
     - Ortopedija - Novi Zivot R. Srbija; www.ortopedija-novizivot.co.rs 
     - Varitex, www.variteks.com

     - E - Life International Co. Ldt.; www.e-lifebracing.com 

     - Easyliner - Alps Europe; www.easyliner.eu

     - Nice Care; www.nicecare.com.tw